Centrum Individu & Samenleving
informatie over de sociale en economische positie van singles
HOME
Stichting CISA
Postbus 97788
2509 GD Den Haag

070-328 40 88
cisa@cisasite.nl

Ouderenkorting
Brief ABP
Regeerakkoord
Belastingvrij bedrag
Afvalstoffentarief
Rapportcijfer
Publicaties
Sollicitatieplicht
Gelijke Behandeling
Hoteltoeslagen
NBP pensioenregeling
Successie
Kenniscentrum

Rapportcijfer niet onopgemerkt

Met de verkiezingen op 22 januari j.l. in aantocht had CISA zes Tweede-Kamerfracties gevraagd hun standpunt op zes prikkelende stellingen te geven. Per stelling konden 0, 1, 2 of 3 punten worden behaald. De resultaten waren verrassend. GroenLinks scoorde met 16 van de in totaal 18 te bereiken punten het hoogst, de VVD - de partij die voor het individu zegt te staan - met 3 punten het laagst. D66 kwam met 11 punten redelijk uit de bus, maar de Partij van de Arbeid scoorde onverwacht laag, 5 punten, evenals de gezinspartij CDA. De SP scoorde met 8 punten matig. De sociaal-democraten (PvdA), die steeds fel hebben geprotesteerd tegen de afschaffing van de alleenstaande-toeslag bij de belastingheffing en tegen de oneerlijke huursubsidieregeling, ťn bovendien bij het opstellen van de Wet gelijke behandeling leefvorm (alleenstaand) als aparte discriminatiegrond opgenomen wilden zien, behaalden nu op deze onderwerpen 0 punten. CDA, VVD, PvdA en SP voelen niets voor een soort alleenstaande-toeslag (hogere heffingskorting) bij de belastingheffing, en brachten het ook niet verder dan 0 punten. CDA, PvdA en SP willen de ongelijke behandeling bij de successiebelasting handhaven, dus 0 punten, GroenLinks zal zich inzetten voor gelijke tarieven voor iedereen: 3 punten, de VVD wil de verschillen verkleinen, hetgeen 2 punten opleverde. Via een amendement van D66 is de eerste kleine stap gezet, wat werd beloond met 2 punten. Voor een gelijke behandeling bij het aanvullend pensioen hebben de alleenstaanden niets te verwachten van CDA, VVD en SP, wat wederom 0 punten opleverde. Voor een betere behandeling bij de Huur- en Koopsubsidie scoren GroenLinks en de SP 3 punten, het CDA 2 punten. GroenLinks, D66 en de SP willen het advies van de Commissie gelijke behandeling volgen en alleenstaand als aparte discriminatiegrond in de Algemene wet gelijke behandeling opgenomen zien, wat 3 punten waard is. Op de VVD na, 0 punten, kunnen de alleenstaanden voor wat betreft de combinatie van zorg en arbeid, op brede sympathie rekenen. Initiatief niet onopgemerkt Veel alleenstaanden bleken geÔnteresseerd in het 'onderzoek'. Voorzover ons bekend, hebben De Volkskrant en de NRC er aandacht aan besteed. GroenLinks maakte er melding van op haar website met een directe link naar de CISA-site. De SP uitte telefonisch haar verontwaardiging over de 'matige' kwalificatie die zij door CISA kreeg toegekend. CISA werd echter wel verzocht om een opgave van de regelingen waarbij alleenstaanden worden achtergesteld, inclusief financiŽle gegevens. Alleenstaanden lieten ons weten, dat zij zich in hun stemgedrag hebben laten leiden door de resultaten. Het viel ons op, dat GroenLinks aanvankelijk in de peilingen 6 ŗ 7 zetels boekte, maar de laatste paar dagen naar 8 zetels steeg. De lage score voor de VVD was voor veel alleenstaanden een eye-opener. Wij blijven de politieke partijen en de fracties op de voet volgen. Nu was de tijd te kort om onze bevindingen breed te verspreiden. Bij de volgende verkiezingen zal die verspreiding aanzienlijk groter zijn. Wij gaan namelijk op deze wijze door en zullen bij elke verkiezing voor de Tweede Kamer de fracties aan de tand voelen. Eerder zeiden we al dat het opzetten van fysieke en digitale netwerken zo voorspoedig gaat, dat CISA verwacht binnenkort enkele honderdduizenden alleenstaanden rechtstreeks te kunnen bereiken. Wij zullen zo een steeds groter aantal alleenstaanden kunnen informeren over alleenstaand-vriendelijke of alleenstaand-onvriendelijke partijen. Zij kunnen daar dan via hun stemgedrag rekening mee houden. Met nadruk stellen wij dat CISA niet partijgebonden is, en neutraal te werk gaat bij het informeren over de mate waarin politieke partijen rekening houden met alleenstaanden. Uit de 'Stemwijzer' is dat meestal niet op te maken.
*naar boven